PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI BẮC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:11:42 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:00:34 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai18:51:24 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai18:36:44 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai18:35:43 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai18:16:26 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai18:11:22 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
8Khách vãng lai17:57:42 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
9Khách vãng lai17:57:17 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai17:56:25 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
11Khách vãng lai17:49:35 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
12Khách vãng lai17:48:43 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
13Khách vãng lai17:44:46 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login.aspx
14Khách vãng lai17:44:39 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
15Khách vãng lai16:50:14 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
16Khách vãng lai16:07:38 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai15:28:37 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25898
18Khách vãng lai15:04:24 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25725
19Lê Thị Thảo14:44:07 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
20Lê Thị Thảo14:43:55 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/default.aspx
21Khách vãng lai14:43:26 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login.aspx
22Khách vãng lai14:43:21 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai14:00:29 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=324
24Khách vãng lai13:46:16 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai13:31:11 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
26Khách vãng lai12:58:35 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
27Khách vãng lai12:28:13 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai11:59:40 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
29Khách vãng lai11:59:15 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login.aspx
30Khách vãng lai11:59:12 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login.aspx
31Khách vãng lai11:58:58 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai11:58:44 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login.aspx
33Khách vãng lai11:55:29 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
34Khách vãng lai11:53:58 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai11:53:40 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai11:52:41 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
37Khách vãng lai11:47:35 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai11:47:35 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai11:47:24 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai11:47:17 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
41Khách vãng lai11:46:34 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
42Khách vãng lai11:46:27 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai11:44:57 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai11:44:52 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
45Khách vãng lai11:44:31 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
46Khách vãng lai11:42:28 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
47Khách vãng lai10:30:27 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
48Khách vãng lai10:04:58 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
49Khách vãng lai09:51:29 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
50Khách vãng lai09:14:26 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
51Khách vãng lai08:53:52 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6177
52Khách vãng lai08:34:52 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
53Khách vãng lai08:30:30 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
54Khách vãng lai07:47:13 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9847
55Khách vãng lai07:27:39 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
56Khách vãng lai07:23:43 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
57Khách vãng lai06:59:00 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai06:48:24 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
59Khách vãng lai05:49:57 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25894
60Khách vãng lai05:32:18 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=334
61Khách vãng lai05:12:18 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
62Khách vãng lai04:14:46 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25890
63Khách vãng lai01:43:50 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
64Khách vãng lai01:36:11 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25893
65Khách vãng lai00:40:26 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25895
66Khách vãng lai00:11:46 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00870
19 11 2018