PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI BẮC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:16:33 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Lê Thị Hương09:11:38 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
3Khách vãng lai09:10:26 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
4Lê Thị Hương09:06:08 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
5Khách vãng lai09:05:37 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai08:57:38 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
7Khách vãng lai08:55:44 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Lê Thị Hương08:49:47 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
9Lê Thị Hương08:48:12 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
10Lê Thị Hương08:48:07 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
11Khách vãng lai08:47:49 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai08:47:48 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai08:47:38 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai08:43:58 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai08:38:25 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
16Khách vãng lai08:37:16 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
17Khách vãng lai08:15:22 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
18Khách vãng lai07:55:53 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
19Khách vãng lai07:55:04 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai07:54:28 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
21Khách vãng lai07:44:30 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=335
22Khách vãng lai07:41:45 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai05:35:56 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25901
24Khách vãng lai04:56:41 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
25Khách vãng lai02:31:50 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai00:41:47 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai00:37:46 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6177
28Khách vãng lai00:19:47 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
18 1 2019